Informatie omtrent het Coronavirus.

Met nadruk melden wij dat deze informatie voortdurend wijzigt, de berichtgeving van de overheid is uiteraard leidend.
Hieronder treft u eerst een artikel van Accountancy Vanmorgen over de NOW-regeling, daarna een overzicht van veelgestelde vragen die bij ons binnenkwamen. Wij delen de antwoorden graag met u!
Verder heeft onze partner Fiscount Adviesgroep een landingspagina gemaakt waarop de informatie verzameld wordt en zoveel als mogelijk up-to-date wordt gehouden. Via de link hieronder kunt u deze informatie raadplegen.

lees meer

Hieronder eerst een interessant artikel van Accountancy Vanmorgen, gepubliceerd op 1 mei jl.  Daarna de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Corona | De NOW-regeling: 10 plichten voor de werkgever

De NOW-regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn, bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nulurencontract. Als de werkgever een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden bepaalde plichten, zoals het bijhouden en bewaren van de administratie. Ook mag hij geen ontslagaanvraag indienen vanwege bedrijfseconomische redenen.

De tien plichten op een rij:

 1. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming.
 2. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 3. Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dit wel doet en hij deze binnen 5 werkdagen niet intrekt, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 4. Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 5. Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
 6. Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of de werkgever aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 7. Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 8. Bel UWV bij informatie die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als de werkgever stopt met het bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin de werkgever omzetverlies verwacht kan je niet meer aanpassen.
 9. Stuur UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. UWV laat nog weten hoe de werkgever deze verklaring moet aanleveren.
 10. Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als UWV vermoedt dat de werkgever toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kan UWV besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

 

Veel gestelde vragen door de gevolgen van het Coronavirus

Door de maatregelen die de overheid ingesteld heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er veel vragen over de gevolgen voor uw onderneming en personeel. We hebben voor u de veel gestelde vragen op een rij gezet. Uiteraard is de lijst niet uitputtend. Ook zijn de tijdelijke maatregelen die de overheid neemt aan verandering onderhevig.  De vragen zijn voor de leesbaarheid kort en algemeen geformuleerd en beantwoord. Neem daarom altijd contact met ons op om de gevolgen voor uw onderneming of personeel met ons te bespreken.

Voor vragen over de NOW-regelingen: Dave Scheele (keuze 4 in het telefoonmenu).
Voor alle andere vragen: René Pater of Lia Derksen (eveneens keuze 4 in het telefoonmenu).

 

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst loopt af of de medewerker heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming?
Ja, de hoogte van de tegemoetkoming wordt evenredig verlaagd.

Ik heb een medewerker aangenomen maar het contract is nog niet ingegaan. Kan ik er nog van af?
Ja dat kan, mits er een proeftijd is opgenomen in de getekende arbeidsovereenkomst. Ontbreekt er een proeftijd in de overeenkomst, dan moeten de normale regels voor ontslag in acht genomen worden.

Ik heb de werknemer toegezegd de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Echter, door de coronacrisis wil ik daar op terug komen. Kan dat?
Als het aanbod reeds geaccepteerd is, kan dit niet meer. Als dit niet het geval is, kan het aanbod ingetrokken worden. Bent u te laat met aanzeggen, dan is de aanzegvergoeding verschuldigd.

 

Loondoorbetaling, verlof en ziekte

Wat moeten we aan oproepkrachten doorbetalen?
Het gemiddeld aantal uren voorafgaande aan de maand waarin de situatie zich heeft voorgedaan. Dat betekent voor de maand maart, april en mei het gemiddelde aantal uren over december tot en met februari.

Kan ik de reiskosten stop zetten omdat de werknemer niet kan werken of thuis werkt?
Als sprake is van een vaste vergoeding, mag u deze nog 6 weken doorbetalen. Daarna mag het stopgezet worden. Indien werknemer ook thuis werkt, kan bekeken worden of een vergoeding voor thuiswerken mogelijk is binnen de fiscale mogelijkheden.

Kan ik de uitbetaling van het vakantiegeld in mei uitstellen als de maatregelen verlengd worden?
Wettelijk is bepaald dat het vakantiegeld uiterlijk 30 juni betaald moet zijn aan de werknemer. Vaak is in de arbeidsovereenkomst of een CAO de maand mei overeengekomen. In principe mag hier niet van afgeweken worden. Vooralsnog is daar ook geen noodmaatregel voor. Bij de tegemoetkoming in de loonkosten is rekening gehouden met de opbouw van het vakantiegeld.

Mijn medewerker valt in een risicogroep. Is de werknemer ziek of neemt hij vakantiedagen op?
Het oordeel van de bedrijfsarts is leidend. Als deze van oordeel is dat dat hij om medische redenen niet kan werken, ligt het voor de hand om hetzelfde percentage loondoorbetaling te hanteren als bij ziekte.

Een werknemer moet thuisblijven omdat een familielid klachten heeft die duiden op corona. Neemt hij dan verlof op?
De werknemer kan bij noodzakelijke verzorging van het betreffende familielid gebruik maken van (gedeeltelijk) betaald zorgverlof met een maximum van 2 weken. Is sprake van verplichte thuisisolatie, dan betaalt u het loon door. Ook als de werkgever vraagt om preventief thuis te blijven, zal het loon doorbetaald moeten worden.

De medewerker durft niet te komen werken uit angst voor besmetting. Kan ik hem verplichten te komen?
Werknemers in vitale beroepen moeten naar hun werk komen. Voor werknemers in andere beroepen is de richtlijn van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken. Zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken en weigert uw werknemer te komen, dan is verstandig met elkaar afspraken te maken.

De vakantie van mijn medewerker gaat niet door. Kan de medewerker terugkomen op zijn geplande vakantie?
In principe niet. Als er echter voldoende werk is kan in goed overleg besloten worden de intrekking te accepteren.

De medewerker moet de kinderen thuis opvangen omdat ze niet terecht kunnen bij de school of de kinderopvang. Is er dan sprake van verlof?
Als geen sprake is van ziekte bij een van de thuiswonende familieleden, geldt in principe opname van vakantie-uren. Eventueel kan de eerste dag als calamiteitenverlof aangemerkt worden.

De medewerker moet in quarantaine. Is hij ziek?
Er is sprake van mogelijke ziekte, omdat hij in aanraking geweest is met een besmet persoon. In veel gevallen wordt niet objectief vastgesteld of sprake is van ziekte.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0)

Vanaf 6 juni is het loket voor de aanvraag van de NOW-regeling 1.0 gesloten, er kunnen geen nieuwe aanvragen voor deze regeling meer worden ingediend. Heeft u onder deze regeling een voorschot ontvangen van het UWV, dan moet de definitieve vaststelling nog wel worden aangevraagd. Het proces hiervoor wordt nog nader uitgewerkt, voor zover nu bekend is de aanvraagtermijn 24 weken met ingang van 7 oktober 2020.  

We weten nog niet wanneer we open kunnen. Hoe schat ik mijn omzetverlies in?
NOW wordt verleend voor maximaal tweemaal 3 maanden. Het omzetverlies berekent u over een periode van 3 maanden, gerekend vanaf 1 maart 2020 of 1 april (keuze). Achteraf wordt het werkelijke omzetverlies berekend en op basis daarvan de tegemoetkoming vastgesteld.

Het omzetverlies wordt vergeleken met een kwart van de omzet uit 2019. Hoe gaan we om met seizoensinvloeden?
Op dit moment wordt geen rekening gehouden met seizoensinvloeden bij berekening van de NOW-tegemoetkoming. Belangenorganisaties en het ministerie SZW zijn in gesprek over maatwerk binnen de regeling.

Hoe wordt de hoogte van de loonsom vastgesteld?
Het UWV ontvangt de gegevens van de Belastingdienst die aangeleverd zijn door middel van de aangifte loonheffingen.

Mag ik personeel laten werken als ik NOW ontvang?
Ja. De omzet die gegenereerd wordt door de inzet van personeel, zal ertoe leiden dat de tegemoetkoming evenredig verlaagd wordt.

Kan ik medewerkers ontslaan omdat ik minder werk heb?
Ja dat kan. De gebruikelijke regels voor (bedrijfseconomisch) ontslag moeten in acht genomen worden. Echter, indien u gebruik maakt van de NOW-regeling tot 1 juni 2020, is dat niet zonder meer toegestaan. Een ontslagaanvraag via het UWV zal er toe leiden dat de loonsom wordt verhoogd met 50% (soort sanctie) zodat dit een negatief effect heeft op de subsidie.

Gaat een nieuwe werknemer die in april of later in dienst gekomen is mee in de NOW-regeling?
De tegemoetkoming wordt achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke loonsom, maar is gemaximeerd op basis van de loonsom in januari.

Wanneer betaalt het UWV de NOW tegemoetkomingen uit?
Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat zij de aanvraag hebben ontvangen de eerste betaling te doen. De aanvraag moet dan wel volledig zijn. De tweede betaling doet het UWV ongeveer een maand daarna. En de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Het kabinet heeft besloten de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) te verlengen. De verlenging aangekondigd voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die al in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW regeling. De compensatie is weer 90%.

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen (t.o.v. NOW 1.0) en aandachtspunten voor de NOW-regeling 2.0:

 • De NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus worden aangevraagd over de periode juni, juli, augustus en september 2020.
 • Het omzetverlies over deze vier maanden moet minimaal 20% zijn.
 • De opslag op de loonkosten zal worden verhoogd van 30% naar 40% om ook andere vaste kosten te compenseren.
 • Ook in de NOW 2.0 kan gekozen worden voor verschillende driemaandse startdata. De data waaruit gekozen kan worden zijn 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW, moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
 • De referentiemaand voor de NOW 2.0 regeling wordt maart (peildatum 15 mei 2020).
 • Het UWV keert het voorschot in twee betalingen uit. De aanvraagdatum voor vaststelling van de subsidie (definitieve berekening) wordt later bekend gemaakt.
 • De ontslagboete bij bedrijfseconomisch ontslag van 50% komt te vervallen. Wel moeten werkgevers met vakbonden gaan overleggen als zij voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.
 • Als een bedrijf toch meer dan 20 werknemers ontslaat en geen akkoord heeft met vakbonden moet dat bedrijf een boete betalen van 5% van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt.
 • Werkgevers die gebruik maken van de NOW 2.0 regeling mogen geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit verbod geldt voor het bestuur en de directie en strekt zicht niet uit tot het overige personeel. Deze voorwaarden gelden alleen wanneer het subsidiebedrag een accountantsverklaring vereist.
 • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen nu ook NOW aanvragen, ook als het concern niet aan de voorwaarden voldoet. Wel moeten er dan afspraken gemaakt worden met vakbonden over werkbehoud en mogen er over 2020 geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is het terugkopen van eigen aandelen niet toegestaan.
 • Een accountantsverklaring is vereist bij een voorschotsubsidie vanaf € 100.000 of een definitief vastgestelde subsidie vanaf € 125.000.
 • Er komt een inspanningsverplichting voor de werkgever om werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Werkgevers kunnen werknemers hierin stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O fondsen, beschikbaar te stellen.

 

Directeuren/grootaandeelhouders (DGA’s)

Kan ik als DGA gebruik maken van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, de Tozo?
Ja, dat is mogelijk. Een aanvraag kan ingediend worden bij uw woongemeente.

Kan ik het salaris van de DGA zomaar verlagen?
Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit, mag een lager maandloon afgesproken worden. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk loon vast voor 2020 en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

 

Uitstel van betaling voor de loonheffingen en pensioen

Is uitstel van betaling voor de loonheffingen mogelijk?
Ja, door de aangifte niet te betalen, volgt automatisch een aanslag. Voor de aanslag kan uitstel van betaling worden aangevraagd.

Is uitstel van betaling voor pensioenafdrachten mogelijk?
Ja, pensioenuitvoerders zijn overeengekomen om werkgevers zoveel als mogelijk is tegemoet te komen zonder dat de pensioenrechten in het geding komen. Kijk voor informatie op de website van het pensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten voor meer informatie.

 

Als u meer informatie wilt over de maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft voor ondernemers kijk dan op www.uwv.nl/coronavirus of op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.