Informatie inzake het Coronavirus.

Met nadruk melden wij dat deze informatie voortdurend wijzigt, de berichtgeving van de overheid is uiteraard leidend.
Onze partner Fiscount Adviesgroep heeft een landingspagina gemaakt waarop de informatie verzameld wordt en zoveel als mogelijk up-to-date wordt gehouden. Via de link hieronder kunt u deze informatie raadplegen.

lees meer

Veel gestelde vragen door de gevolgen van het Coronavirus

Door de maatregelen die de overheid ingesteld heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er veel vragen over de gevolgen voor uw onderneming en personeel. We hebben voor u de veel gestelde vragen op een rij gezet. Uiteraard is de lijst niet uitputtend. Ook zijn de tijdelijke maatregelen die de overheid neemt aan verandering onderhevig.  De vragen zijn voor de leesbaarheid kort en algemeen geformuleerd en beantwoord. Neem daarom altijd contact met ons op om de gevolgen voor uw onderneming of personeel met ons te bespreken.

Voor vragen over de NOW-regelingen: Dave Scheele (keuze 4 in het telefoonmenu).
Voor alle andere vragen: René Pater of Lia Derksen (eveneens keuze 4 in het telefoonmenu).

 

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst loopt af of de medewerker heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming?
Bedrijven krijgen de ruimte om de loonsom gedeeltelijk te verlagen zonder daarvoor gekort te worden op de subsidie. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet: natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.

Ik heb een medewerker aangenomen maar het contract is nog niet ingegaan. Kan ik er nog van af?
Ja dat kan, mits er een proeftijd is opgenomen in de getekende arbeidsovereenkomst. Ontbreekt er een proeftijd in de overeenkomst, dan moeten de normale regels voor ontslag in acht genomen worden.

Ik heb de werknemer toegezegd de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Echter, door de coronacrisis wil ik daar op terug komen. Kan dat?
Als het aanbod reeds geaccepteerd is, kan dit niet meer. Als dit niet het geval is, kan het aanbod ingetrokken worden. Bent u te laat met aanzeggen, dan is de aanzegvergoeding verschuldigd.

 

Loondoorbetaling, verlof en ziekte

Wat moeten we aan oproepkrachten doorbetalen?
Het gemiddeld aantal uren van de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de situatie zich voordoet. Dat betekent voor de maand oktober het gemiddeld aantal uren van juli, augustus en september, voor de maand november het gemiddeld aantal uren van augustus, september en oktober, etc.

Kan ik de reiskosten stop zetten omdat de werknemer niet kan werken of thuis werkt?
Als sprake is van een vaste vergoeding, mag u deze nog 6 weken doorbetalen. Daarna mag het stopgezet worden. Indien werknemer ook thuis werkt, kan bekeken worden of een vergoeding voor thuiswerken mogelijk is binnen de fiscale mogelijkheden.

Mijn medewerker valt in een risicogroep. Is de werknemer ziek of neemt hij vakantiedagen op?
Het oordeel van de bedrijfsarts is leidend. Als deze van oordeel is dat dat hij om medische redenen niet kan werken, ligt het voor de hand om hetzelfde percentage loondoorbetaling te hanteren als bij ziekte.

Een werknemer moet thuisblijven omdat een familielid klachten heeft die duiden op corona. Neemt hij dan verlof op?
De werknemer kan bij noodzakelijke verzorging van het betreffende familielid gebruik maken van (gedeeltelijk) betaald zorgverlof met een maximum van 2 weken. Is sprake van verplichte thuisisolatie, dan betaalt u het loon door. Ook als de werkgever vraagt om preventief thuis te blijven, zal het loon doorbetaald moeten worden.

De medewerker durft niet te komen werken uit angst voor besmetting. Kan ik hem verplichten te komen?
Werknemers in vitale beroepen moeten naar hun werk komen. Voor werknemers in andere beroepen is de richtlijn van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken. Zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken en weigert uw werknemer te komen, dan is verstandig met elkaar afspraken te maken.

De vakantie van mijn medewerker gaat niet door. Kan de medewerker terugkomen op zijn geplande vakantie?
In principe niet. Als er echter voldoende werk is kan in goed overleg besloten worden de intrekking te accepteren.

De medewerker moet de kinderen thuis opvangen omdat ze niet terecht kunnen bij de school of de kinderopvang. Is er dan sprake van verlof?
Als geen sprake is van ziekte bij een van de thuiswonende familieleden, geldt in principe opname van vakantie-uren. Eventueel kan de eerste dag als calamiteitenverlof aangemerkt worden.

De medewerker moet in quarantaine. Is hij ziek?
Er is sprake van mogelijke ziekte, omdat hij in aanraking geweest is met een besmet persoon. In veel gevallen wordt niet objectief vastgesteld of sprake is van ziekte.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0)

Het loket voor de aanvraag van de NOW-regelingen 1.0 en 2.0 is gesloten, er kunnen geen nieuwe aanvragen voor deze regelingen meer worden ingediend. Heeft u onder deze regeling een voorschot ontvangen van het UWV, dan moet de definitieve vaststelling nog wel worden aangevraagd. Het proces hiervoor wordt nog nader uitgewerkt.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om gebruik te maken van de NOW 3.0 regeling. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van de eerdere NOW-regelingen is het mogelijk om NOW 3.0 aan te vragen. Ten opzichte van de vorige twee regelingen is er bij de NOW 3.0 regeling het een en ander gewijzigd. Dit betreft met name:

    1. Het minimale percentage omzetverlies
    2. Afbouw van de vergoedingspercentages
    3. De mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Meer informatie over de NOW 3.0 regeling kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/veranderingen-per-1-oktober.

 

Directeuren/grootaandeelhouders (DGA’s)

Kan ik als DGA gebruik maken van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, de Tozo?
Ja, dat is mogelijk. Een aanvraag kan ingediend worden bij uw woongemeente.

Kan ik het salaris van de DGA zomaar verlagen?
Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit, mag een lager maandloon afgesproken worden. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk loon vast voor 2020 en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

 

Uitstel van betaling voor de loonheffingen en pensioen

Is uitstel van betaling voor de loonheffingen mogelijk?
Ja, door de aangifte niet te betalen, volgt automatisch een aanslag. Voor de aanslag kan uitstel van betaling worden aangevraagd.

Is uitstel van betaling voor pensioenafdrachten mogelijk?
Ja, pensioenuitvoerders zijn overeengekomen om werkgevers zoveel als mogelijk is tegemoet te komen zonder dat de pensioenrechten in het geding komen. Kijk voor informatie op de website van het pensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten voor meer informatie.

 

Als u meer informatie wilt over de maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft voor ondernemers kijk dan op www.uwv.nl/coronavirus of op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.