Informatie inzake het Coronavirus.

Met nadruk melden wij dat deze informatie voortdurend wijzigt, de berichtgeving van de overheid is uiteraard leidend.
Onze partner Fiscount Adviesgroep heeft een landingspagina gemaakt waarop de informatie verzameld wordt en zoveel als mogelijk up-to-date wordt gehouden. Via de link hieronder kunt u deze informatie raadplegen.

lees meer

Veel gestelde vragen door de gevolgen van het Coronavirus

Door de maatregelen die de overheid ingesteld heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er veel vragen over de gevolgen voor uw onderneming en personeel. We hebben voor u de veel gestelde vragen op een rij gezet. Uiteraard is de lijst niet uitputtend. Ook zijn de tijdelijke maatregelen die de overheid neemt aan verandering onderhevig.  De vragen zijn voor de leesbaarheid kort en algemeen geformuleerd en beantwoord. Neem daarom altijd contact met ons op om de gevolgen voor uw onderneming of personeel met ons te bespreken.

Voor vragen over de NOW-regelingen: Dave Scheele (keuze 4 in het telefoonmenu).
Voor alle andere vragen: René Pater of Lia Derksen (eveneens keuze 4 in het telefoonmenu).

 

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst loopt af of de medewerker heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming?
Bedrijven krijgen de ruimte om de loonsom gedeeltelijk te verlagen zonder daarvoor gekort te worden op de subsidie. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom zou aanvankelijk oplopen, maar blijft nu voor alle tijdvakken 10%. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordiging) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Als voorbeelden geeft het kabinet: natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer.

Ik heb een medewerker aangenomen maar het contract is nog niet ingegaan. Kan ik er nog van af?
Ja dat kan, mits er een proeftijd is opgenomen in de getekende arbeidsovereenkomst. Ontbreekt er een proeftijd in de overeenkomst, dan moeten de normale regels voor ontslag in acht genomen worden.

Ik heb de werknemer toegezegd de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Echter, door de coronacrisis wil ik daar op terug komen. Kan dat?
Als het aanbod reeds geaccepteerd is, kan dit niet meer. Als dit niet het geval is, kan het aanbod ingetrokken worden. Bent u te laat met aanzeggen, dan is de aanzegvergoeding verschuldigd.

 

Loondoorbetaling, verlof en ziekte

Wat moeten we aan oproepkrachten doorbetalen?
Het gemiddeld aantal uren van de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de situatie zich voordoet. Dat betekent voor de maand oktober het gemiddeld aantal uren van juli, augustus en september, voor de maand november het gemiddeld aantal uren van augustus, september en oktober, etc.

Kan ik de reiskosten stop zetten omdat de werknemer niet kan werken of thuis werkt?
Als sprake is van een vaste vergoeding, mag u deze nog 6 weken doorbetalen. Daarna mag het stopgezet worden. U kunt ook kiezen voor het onbelast doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding aan werknemers die op 13 maart 2020 in dienst waren. Tot 1 juli 2021 kan gebruik gemaakt worden van deze versoepelde fiscale regeling. Na deze datum mag u alleen nog een onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken indien daadwerkelijk woon-werkverkeer heeft plaatsgevonden.
Als de werknemer ook thuis werkt, kan bekeken worden of een vergoeding voor thuiswerken mogelijk is.

Mijn medewerker valt in een risicogroep en komt niet werken. Is de werknemer ziek of neemt hij vakantiedagen op?
Het oordeel van de bedrijfsarts is leidend. Als sprake is van ziekte betaalt u de medewerker het gebruikelijke percentage loon bij ziekte. Als geen sprake is van ziekte, hangt het van de omstandigheden af of u verplicht bent het loon door te betalen.

Een werknemer moet thuisblijven omdat een familielid klachten heeft die duiden op corona. Neemt hij dan verlof op?
De werknemer kan bij noodzakelijke verzorging van het betreffende familielid gebruik maken van (gedeeltelijk) betaald zorgverlof met een maximum van 2 weken. Is sprake van verplichte thuisisolatie, dan betaalt u het loon door. Ook als de werkgever vraagt om preventief thuis te blijven, zal het loon doorbetaald moeten worden.

De medewerker durft niet te komen werken uit angst voor besmetting. Kan ik hem verplichten te komen?
Werknemers in vitale beroepen moeten naar hun werk komen. Voor werknemers in andere beroepen is de richtlijn van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken. Zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken en weigert uw werknemer te komen, dan is verstandig met elkaar afspraken te maken.

De vakantie van mijn medewerker gaat niet door. Kan de medewerker terugkomen op zijn geplande vakantie?
In principe niet. Als er echter voldoende werk is kan in goed overleg besloten worden de intrekking te accepteren.

De medewerker moet de kinderen thuis opvangen omdat ze niet terecht kunnen bij de school of de kinderopvang. Is er dan sprake van verlof?
Als geen sprake is van ziekte bij een van de thuiswonende familieleden, geldt in principe opname van vakantie-uren. Eventueel kan de eerste dag als calamiteitenverlof aangemerkt worden.

De medewerker moet in quarantaine. Is hij ziek?
Er is sprake van mogelijke ziekte, omdat hij in aanraking geweest is met een besmet persoon. De werknemer meldt zich ziek als hij klachten heeft, waarna u een melding doet bij uw arbodienst.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0)

Het loket voor de aanvraag van de NOW-regelingen 1.0 en 2.0 is gesloten, er kunnen geen nieuwe aanvragen voor deze regelingen meer worden ingediend. Heeft u onder deze regeling een voorschot ontvangen van het UWV, dan moet de definitieve vaststelling nog wel worden aangevraagd. Het proces hiervoor wordt nog nader uitgewerkt.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Vanaf 1 oktober 2020 is het mogelijk om gebruik te maken van de NOW 3.0 regeling. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van de eerdere NOW-regelingen is het mogelijk om NOW 3.0 aan te vragen. Ten opzichte van de vorige twee regelingen is er bij de NOW 3.0 regeling het een en ander gewijzigd. Dit betreft met name de maximale tegemoetkoming in de loonsom en de inspanningsverplichtingen voor de werkgever in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Meer informatie over de NOW 3.0 regeling kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/veranderingen-per-1-oktober.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.1)
(Gesloten)

De NOW 3.1 kon aangevraagd worden in de periode 16 november – 13 december 2020. Na afloop van de aanvraagperiode was er onverwachts op 14 december een persconferentie. Tijdens deze persconferentie kondigde onze minister-president een lockdown af. Nu we te maken hebben met een totaal nieuwe situatie is de NOW 3.1 regeling weer opengesteld.
Werkgevers die een aanvraag voor de NOW 3.1 regeling willen indienen kunnen dit alsnog doen. De aanvraag voor de NOW 3.1 regeling kan nu ingediend worden tot en met 27 december 2020.

Het doel was om de NOW-regeling met ingang van januari 2021 te versoberen. Vanwege de huidige lockdown is besloten de subsidie in het eerste kwartaal nog niet af te bouwen. Voor het 2e tijdvak NOW gelden daarom dezelfde voorwaarden als voor het 1e tijdvak NOW: minimaal 20% omzetverlies en maximaal 80% vergoeding van de loonsom. De loonsom mag maximaal 10% dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.2)
(Gesloten)

De NOW 3.2 (4e aanvraagperiode) kon aangevraagd worden in de periode 15 februari tot en met 14 maart 2021. Vanaf deze aanvraagperiode, tot 1 juli 2021, is de maximale tegemoetkoming in de loonkosten verhoogd worden van 80 naar 85%.
De opslag voor aanvullende lasten blijft ook in deze aanvraagperiode 40%.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 3.3)
(Gesloten)

De NOW 3.3 (5e aanvraagperiode) heeft betrekking op de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 6 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. De maximale tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongewijzigd 85% en de opslag voor aanvullende lasten 40%.
De voorwaarden blijven eveneens gelijk; er moet sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies. De loonsom mag maximaal 10% dalen in de aanvraagperiode.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 4)

De NOW 4 (6e aanvraagperiode) heeft betrekking op de periode 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 en kan aangevraagd worden vanaf 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021. De maximale tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongewijzigd 85% en de opslag voor aanvullende lasten 40%.
De voorwaarden blijven eveneens gelijk; er moet sprake zijn van minimaal 20% omzetverlies. De loonsom mag maximaal 10% dalen in de aanvraagperiode.

 

Directeuren/grootaandeelhouders (DGA’s)

Kan ik als DGA gebruik maken van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, de Tozo?
Ja, dat is mogelijk. Een aanvraag kan ingediend worden bij uw woongemeente.

Kan ik het salaris van de DGA zomaar verlagen?
Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit, mag een lager maandloon afgesproken worden. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk loon vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

 

Uitstel van betaling voor de loonheffingen en pensioen

Is uitstel van betaling voor de loonheffingen mogelijk?
Ja, door de aangifte niet te betalen, volgt automatisch een aanslag. Voor de aanslag kan uitstel van betaling worden aangevraagd.

Is uitstel van betaling voor pensioenafdrachten mogelijk?
Ja, pensioenuitvoerders zijn overeengekomen om werkgevers zoveel als mogelijk is tegemoet te komen zonder dat de pensioenrechten in het geding komen. Kijk voor informatie op de website van het pensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten voor meer informatie.

 

Als u meer informatie wilt over de maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft voor ondernemers kijk dan op www.uwv.nl/coronavirus of op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.