Informatie omtrent het Coronavirus.

Met nadruk melden wij dat deze informatie voortdurend wijzigt, de berichtgeving van de overheid is uiteraard leidend.
Hieronder treft u eerst een artikel van Accountancy Vanmorgen over de NOW-regeling, daarna een overzicht van veelgestelde vragen die bij ons binnenkwamen. Wij delen de antwoorden graag met u!
Verder heeft onze partner Fiscount Adviesgroep een landingspagina gemaakt waarop de informatie verzameld wordt en zoveel als mogelijk up-to-date wordt gehouden. Via de link hieronder kunt u deze informatie raadplegen.

lees meer

Hieronder eerst een interessant artikel van Accountancy Vanmorgen, gepubliceerd op 1 mei jl.  Daarna de veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Corona | De NOW-regeling: 10 plichten voor de werkgever

De NOW-regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn, bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nulurencontract. Als de werkgever een tegemoetkoming op grond van de NOW ontvangt, dan gelden bepaalde plichten, zoals het bijhouden en bewaren van de administratie. Ook mag hij geen ontslagaanvraag indienen vanwege bedrijfseconomische redenen.

De tien plichten op een rij:

 1. Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming.
 2. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 3. Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Als de werkgever dit wel doet en hij deze binnen 5 werkdagen niet intrekt, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 4. Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 5. Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
 6. Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of de werkgever aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 7. Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 8. Bel UWV bij informatie die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als de werkgever stopt met het bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin de werkgever omzetverlies verwacht kan je niet meer aanpassen.
 9. Stuur UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. UWV laat nog weten hoe de werkgever deze verklaring moet aanleveren.
 10. Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als UWV vermoedt dat de werkgever toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kan UWV besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

 

Veel gestelde vragen door de gevolgen van het Coronavirus

Door de maatregelen die de overheid ingesteld heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn er veel vragen over de gevolgen voor uw onderneming en personeel. We hebben voor u de veel gestelde vragen op een rij gezet. Uiteraard is de lijst niet uitputtend. Ook zijn de tijdelijke maatregelen die de overheid neemt aan verandering onderhevig.  De vragen zijn voor de leesbaarheid kort en algemeen geformuleerd en beantwoord. Neem daarom altijd contact met ons op om de gevolgen voor uw onderneming of personeel met ons te bespreken.

Voor vragen over de NOW-regeling: Dave Scheele (keuze 4 in het telefoonmenu).
Voor alle andere vragen: René Pater of Lia Derksen (keuze 4 in het telefoonmenu).

 

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst loopt af of de medewerker heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming?
Ja, de hoogte van de tegemoetkoming wordt evenredig verlaagd.

Ik heb een medewerker aangenomen maar het contract is nog niet ingegaan. Kan ik er nog van af?
Ja dat kan, mits er een proeftijd is opgenomen in de getekende arbeidsovereenkomst. Ontbreekt er een proeftijd in de overeenkomst, dan moeten de normale regels voor ontslag in acht genomen worden.

Ik heb de werknemer toegezegd de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Echter, door de coronacrisis wil ik daar op terug komen. Kan dat?
Als het aanbod reeds geaccepteerd is, kan dit niet meer. Als dit niet het geval is, kan het aanbod ingetrokken worden. Bent u te laat met aanzeggen, dan is de aanzegvergoeding verschuldigd.

 

Loondoorbetaling, verlof en ziekte

Wat moeten we aan oproepkrachten doorbetalen?
Het gemiddeld aantal uren voorafgaande aan de maand waarin de situatie zich heeft voorgedaan. Dat betekent voor de maand maart, april en mei het gemiddelde aantal uren over december tot en met februari.

Kan ik de reiskosten stop zetten omdat de werknemer niet kan werken of thuis werkt?
Als sprake is van een vaste vergoeding, mag u deze nog 6 weken doorbetalen. Daarna mag het stopgezet worden. Indien werknemer ook thuis werkt, kan bekeken worden of een vergoeding voor thuiswerken mogelijk is binnen de fiscale mogelijkheden.

Kan ik de uitbetaling van het vakantiegeld in mei uitstellen als de maatregelen verlengd worden?
Wettelijk is bepaald dat het vakantiegeld uiterlijk 30 juni betaald moet zijn aan de werknemer. Vaak is in de arbeidsovereenkomst of een CAO de maand mei overeengekomen. In principe mag hier niet van afgeweken worden. Vooralsnog is daar ook geen noodmaatregel voor. Bij de tegemoetkoming in de loonkosten is rekening gehouden met de opbouw van het vakantiegeld.

Mijn medewerker valt in een risicogroep. Is de werknemer ziek of neemt hij vakantiedagen op?
Het oordeel van de bedrijfsarts is leidend. Als deze van oordeel is dat dat hij om medische redenen niet kan werken, ligt het voor de hand om hetzelfde percentage loondoorbetaling te hanteren als bij ziekte.

Een werknemer moet thuisblijven omdat een familielid klachten heeft die duiden op corona. Neemt hij dan verlof op?
De werknemer kan bij noodzakelijke verzorging van het betreffende familielid gebruik maken van (gedeeltelijk) betaald zorgverlof met een maximum van 2 weken. Is sprake van verplichte thuisisolatie, dan betaalt u het loon door. Ook als de werkgever vraagt om preventief thuis te blijven, zal het loon doorbetaald moeten worden.

De medewerker durft niet te komen werken uit angst voor besmetting. Kan ik hem verplichten te komen?
Werknemers in vitale beroepen moeten naar hun werk komen. Voor werknemers in andere beroepen is de richtlijn van de overheid zoveel mogelijk thuis te werken. Zijn er geen mogelijkheden om thuis te werken en weigert uw werknemer te komen, dan is verstandig met elkaar afspraken te maken.

De vakantie van mijn medewerker gaat niet door. Kan de medewerker terugkomen op zijn geplande vakantie?
In principe niet. Als er echter voldoende werk is kan in goed overleg besloten worden de intrekking te accepteren.

De medewerker moet de kinderen thuis opvangen omdat ze niet terecht kunnen bij de school of de kinderopvang. Is er dan sprake van verlof?
Als geen sprake is van ziekte bij een van de thuiswonende familieleden, geldt in principe opname van vakantie-uren. Eventueel kan de eerste dag als calamiteitenverlof aangemerkt worden.

De medewerker moet in quarantaine. Is hij ziek?
Er is sprake van mogelijke ziekte, omdat hij in aanraking geweest is met een besmet persoon. In veel gevallen wordt niet objectief vastgesteld of sprake is van ziekte.

 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

We weten nog niet wanneer we open kunnen. Hoe schat ik mijn omzetverlies in?
NOW wordt verleend voor maximaal tweemaal 3 maanden. Het omzetverlies berekent u over een periode van 3 maanden, gerekend vanaf 1 maart 2020 of 1 april (keuze). Achteraf wordt het werkelijke omzetverlies berekend en op basis daarvan de tegemoetkoming vastgesteld.

Het omzetverlies wordt vergeleken met een kwart van de omzet uit 2019. Hoe gaan we om met seizoensinvloeden?
Op dit moment wordt geen rekening gehouden met seizoensinvloeden bij berekening van de NOW-tegemoetkoming. Belangenorganisaties en het ministerie SZW zijn in gesprek over maatwerk binnen de regeling.

Hoe wordt de hoogte van de loonsom vastgesteld?
Het UWV ontvangt de gegevens van de Belastingdienst die aangeleverd zijn door middel van de aangifte loonheffingen.

Mag ik personeel laten werken als ik NOW ontvang?
Ja. De omzet die gegenereerd wordt door de inzet van personeel, zal ertoe leiden dat de tegemoetkoming evenredig verlaagd wordt.

Kan ik medewerkers ontslaan omdat ik minder werk heb?
Ja dat kan. De gebruikelijke regels voor (bedrijfseconomisch) ontslag moeten in acht genomen worden. Echter, indien u gebruik maakt van de NOW-regeling tot 1 juni 2020, is dat niet zondermeer toegestaan. Een ontslagaanvraag via het UWV zal er toe leiden dat de loonsom wordt verhoogd met 50% (soort sanctie) zodat dit een negatief effect heeft op de subsidie. Op dit moment (medio mei) is het nog onduidelijk of deze voorwaarde ook geldt voor NOW-aanvragen na 1 juni 2020.

Gaat een nieuwe werknemer die in april of later in dienst gekomen is mee in de NOW-regeling?
De tegemoetkoming wordt achteraf vastgesteld op basis van de werkelijke loonsom, maar is gemaximeerd op basis van de loonsom in januari.

Wanneer betaalt het UWV de NOW tegemoetkomingen uit?
Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat zij de aanvraag hebben ontvangen de eerste betaling te doen. De aanvraag moet dan wel volledig zijn. De tweede betaling doet het UWV ongeveer een maand daarna. En de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

Tot wanneer kan ik NOW aanvragen?
Een aanvraag onder de huidige regeling dient uiterlijk 31 mei 2020 ingediend te worden bij het UWV.

Is het al bekend of de NOW regeling verlengd gaat worden?
Per 1 juni verlengt het kabinet de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voor organisaties die in de problemen zitten door de coronacrisis.

Gelden voor de verlenging van de NOW dezelfde regels?
Over de exacte voorwaarden die de overheid aan nieuwe noodsteun wil stellen wordt nog gesproken. Over onderstaande voorwaarden wordt gesproken maar deze zijn nog niet definitief besloten.

 • koppeling van steunmaatregelen aan omscholing van werknemers
 • vervallen van de boete op ontslag van werknemers

 

Directeuren/grootaandeelhouders (DGA’s)

Kan ik als DGA gebruik maken van de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’, de Tozo?
Ja, dat is mogelijk. Een aanvraag kan ingediend worden bij uw woongemeente.

Kan ik het salaris van de DGA zomaar verlagen?
Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit, mag een lager maandloon afgesproken worden. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk loon vast voor 2020 en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

 

Uitstel van betaling voor de loonheffingen en pensioen

Is uitstel van betaling voor de loonheffingen mogelijk?
Ja, door de aangifte niet te betalen, volgt automatisch een aanslag. Voor de aanslag kan uitstel van betaling worden aangevraagd.

Is uitstel van betaling voor pensioenafdrachten mogelijk?
Ja, pensioenuitvoerders zijn overeengekomen om werkgevers zoveel als mogelijk is tegemoet te komen zonder dat de pensioenrechten in het geding komen. Kijk voor informatie op de website van het pensioenfonds waarbij uw onderneming is aangesloten voor meer informatie.

 

Als u meer informatie wilt over de maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft voor ondernemers kijk dan op www.uwv.nl/coronavirus of op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.